Základné právne predpisy

Prehľad základných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa riadia KÚ CDPK a ObÚ CDPK pri výkone miestnej štátnej správy na úseku cestnej dopravy:

- Zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška MDPT SR č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhl. č. 109/2003 Z. z.,

- Vyhláška MDPT SR č. 363/1996 Z. z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku,

- Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Vyhláška MDPT SR č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Vyhláška MVSR č. 225/2004 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení,

- Vyhláška MZ SR č. 322/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah.

Prehľad základných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa riadia KÚ CDPK a ObÚ CDPK pri výkone miestnej štátnej správy na úseku a pozemných komunikácií:

- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška 35/1984 Zb. v platnom znení, ktorou sa vykonáva cestný zákon,

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení,

- Vyhláška MDPT SR č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v platnom znení,

- Vyhláška MVSR č. 225/2004 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení,

- Nariadenie vlády SR č. 403/2005 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.

Ostatné všeobecné základné záväzné právne predpisy:

- Zákon NR SR č. 534/2003 Z. z. o organizácií štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie z. č. 138/2004 Z. z.).

- Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

- Zákon č. 85/1990 Zb., novelizovaný zák. č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve.

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

- Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.

- Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

- Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení.

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

- Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

- Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

- Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.

- Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

- Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.

- Zákon č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.

- Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorskými právom.

- Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Služobné predpisy:

- Etický kódex štátneho zamestnanca.

- Služobné predpisy Úradu pre štátnu službu.

- Služobné predpisy Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre.